Загальна теорія статистики

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Загальна теорія статистики

Загальна теорія статистики

Структурні середні величини

Структурні середні величини

Крім статечних середніх у статистиці для відносної характеристики величини варьирующего ознаки і внутрішньої будови рядів розподілу користуються структурними середніми, які представлені, в основному, модою і медіаною.

Детальніше: Структурні середні величини

Середня квадратична

Середні діаметри коліс, труб, середні сторони квадратів визначаються за допомогою середньої квадратичної.

Среднеквадратические величини використовуються для розрахунку деяких показників, наприклад коефіцієнт варіації, що характеризує ритмічність випуску продукції. Тут визначають середньоквадратичне відхилення від планового випуску продукції за певний період за такою формулою:

Детальніше: Середня квадратична

Види статистичних таблиць

Серед методів економічного аналізу найбільш поширений табличний метод (спосіб) відображення досліджуваних цифрових даних. Справа в тому, що як вихідні дані для проведення аналізу, так і різні розрахунки, а також результати проведеного дослідження оформляються у вигляді аналітичних таблиць. Таблиці являють собою дуже доцільну і наочну форму відображення числової інформації, використовуваної в аналізі господарської діяльності. В аналітичних таблицях в певному порядку розташовується цифрова інформація про досліджуваних економічних явищах. Табличний матеріал набагато більш інформативний і наочний порівняно з текстовим викладом матеріалу. Таблиці дозволяють представити аналітичні матеріали у вигляді єдиної цілісної системи.

Детальніше: Види статистичних таблиць

Статистичні таблиці

Особливе місце в статистиці займає табличний метод, який має універсальне значення. За допомогою статистичних таблиць здійснюється подання даних результатів статистичного спостереження, зведення і угруповання. Тому зазвичай статистична таблиця визначається як форма компактного наочного подання статистичних даних.

Детальніше: Статистичні таблиці

Інші види діаграм

Столбиковая діаграма

Серед площинних діаграм найбільшого поширення набули стовпчикові, смугові або стрічкові, трикутні, квадратні, кругові, секторні, фігурні.

Стовпчикові діаграми зображуються у вигляді прямокутників (стовпчиків), витягнутих по вертикалі, висота яких відповідає значенню показника (рис. 6.9).

Детальніше: Інші види діаграм

Діаграми і їх види

Найбільш поширеним способом графічного зображення статистичної інформації є діаграми.

Діаграми прийнято поділяти за їх формою на такі види:

  • стовпчикові діаграми;
  • смугові діаграми;
  • кругові діаграми;
  • лінійні діаграми;
  • фігурні діаграми;

Іншою ознакою підрозділи діаграм є їх зміст. За цією ознакою вони поділяються на діаграми порівняння, структурні, динамічні, графіки зв'язку, графіки контролю та ін.

Детальніше: Діаграми і їх види

Практичні приклади розрахунку

Приклад 1. Обчислення середнього значення і довірчого інтервалу для безперервного кількісного ознаки.

Для оцінки швидкості розрахунку з кредиторами в банку проведена випадкова вибірка 10 платіжних документів. Їх значення виявилися рівними (в днях): 10; 3; 15; 15; 22; 7; 8; 1; 19; 20.

Детальніше: Практичні приклади розрахунку

Необхідний обсяг вибірки

Таблиця 9.4 Необхідний обсяг (n) вибірки для різних видів організації вибіркового спостереження

При плануванні вибіркового спостереження з наперед заданим значенням допустимої помилки вибірки необхідно правильно оцінити необхідний обсяг вибірки. Цей обсяг може бути визначений на основі допустимої помилки при вибірковому спостереженні виходячи із заданої ймовірності , гарантує допустиму величину рівня помилки (з урахуванням способу організації спостереження). Формули для визначення необхідної чисельності вибірки n легко отримати безпосередньо з формул граничної помилки вибірки. Так, з виразу для граничної помилки:

Детальніше: Необхідний обсяг вибірки

Поширення вибіркових результатів на генеральну сукупність

Кінцевою метою вибіркового спостереження є характеристика генеральної сукупності. При малих обсягах вибірки емпіричні оцінки параметрів ( і ) Можуть істотно відхилятися від їх істинних значень ( і ). Тому виникає необхідність встановити межі, в межах яких для вибіркових значень параметрів ( і ) Лежать істинні значення ( і ).

Детальніше: Поширення вибіркових результатів на генеральну сукупність

Помилки вибірки

При будь-якому статистичному спостереженні (суцільному і вибірковому) можуть зустрітися помилки двох видів: реєстрації та репрезентативності. Помилки реєстрації можуть мати випадковий і систематичний характер. Випадкові помилки складаються з безлічі різних неконтрольованих причин, носять ненавмисний характер і зазвичай за сукупністю врівноважують один одного (наприклад, зміни показників приладу при температурних коливаннях в приміщенні).

Детальніше: Помилки вибірки

Рекомендуємо переглянути