Діяльність на ринку цінних паперів

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Ринок цінних паперів

Діяльність на ринку цінних паперів

Учасники ринку цінних паперів виконують такі види професійної діяльності:

 • брокерську;
 • дилерську;
 • діяльність з управління цінними паперами;
 • з визначення взаємних зобов'язань (кліринг);
 • депозитарну діяльність;
 • діяльність з ведення реєстру власників цінних паперів та з організації торгівлі на ринку цінних паперів.

Безумовно, кожна з них має свою особливість, але одне з них об'єднує - це ліцензування та підпорядкування вимогам, що пред'являються федеральним органом виконавчої влади. Зокрема, до посадових осіб професійних учасників ринку цінних паперів:

 • до осіб, які виконують функції одноосібного виконавчого органу професійного учасника ринку цінних паперів, яку вони не можуть здійснювати, якщо у організацій, очолюваних ними, були анульовані ліцензії або винесено рішення про застосування процедур банкрутства після закінчення менше трьох років;
 • до осіб, які мають судимість за злочини у сфері економічної діяльності або злочини проти державної влади;
 • до осіб, обраним на посаду одноосібного виконавчого органу або призначеним керівником контрольного підрозділу (контролером) фондової біржі, організації, що здійснює клірингову діяльність та депозитарну діяльність, а також виконує розрахунки за результатами угод, укладених на торгах фондових бірж.

Ліцензування діяльності

Діяльність на ринку цінних паперів здійснюється на основі ліцензії. Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів засноване на спеціальних поняттях і визначеннях. Ліцензування встановлює порядок і умови видачі, продовження, заміни ліцензії на здійснення різних видів професійної діяльності, отримання дубліката ліцензії, а також у разі припинення дії ліцензії.

Ліцензія - спеціальний дозвіл на здійснення конкретного виду діяльності при обов'язковому дотриманні ліцензійних вимог і умов, видане органом, що ліцензує юридичній або фізичній особі; ліцензований вид діяльності - вид діяльності, на здійснення якого на території Російської Федерації потрібне отримання ліцензії; ліцензування - заходи, пов'язані з наданням ліцензій, переоформленням, анулюванням, призупиненням і відновленням дії ліцензій і контролем за дотриманням вимог і умов, виконання яких обов'язково при здійсненні ліцензованого виду діяльності.

Основними принципами здійснення ліцензування є:

 • забезпечення єдності економічного простору на території країни;
 • встановлення ліцензованих видів діяльності;
 • встановлення порядку ліцензування;
 • встановлення ліцензійних вимог і умов;
 • гласність і відкритість ліцензування;
 • дотримання норм законності.

До вимогам і умовам ліцензування діяльності на ринку цінних паперів, які передбачають неухильне дотримання порядку отримання ліцензії та надання необхідних документів, відносяться вимоги щодо величини власного капіталу професійного учасника та умови суміщення різних видів професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Брокерська та дилерська діяльність

Брокерською діяльністю визнається діяльність по здійсненню цивільно-правових угод з цінними паперами та / або з укладання договорів, що є похідними фінансовими інструментами, за дорученням клієнта від імені та за рахунок клієнта, в тому числі емітента емісійних цінних паперів при їх розміщенні або від свого імені та за рахунок клієнта на підставі відплатних договорів з клієнтом. Брокерська діяльність здійснюється на основі договору і має такі особливості:

 • брокер повинен виконувати доручення клієнтів сумлінно і в порядку їх надходження;
 • якщо конфлікт інтересів брокера та його клієнта, про який клієнт не був повідомлений, призвів до заподіяння йому збитків, брокер зобов'язаний відшкодувати суму заподіяної шкоди;
 • грошові кошти клієнтів, передані ними брокеру для здійснення угод, повинні перебувати на окремому банківському рахунку;
 • брокер вправі використовувати у своїх інтересах грошові кошти клієнта, а також брокер вправі надавати клієнту позику грошові кошти для вчинення маржинальних угод (умови визначаються договором про брокерське обслуговування); брокер має право здійснювати операції з цінними паперами, призначеними для кваліфікованих інвесторів, і укладати договори, які є похідними фінансовими інструментами.

Дилерській діяльністю визнається укладання угод купівлі-продажу цінних паперів від свого імені і за свій рахунок шляхом публічного оголошення цін купівлі та / або продажу певних цінних папері зобов'язанням покупки і / або продажу цих цінних паперів за оголошеними особою, що здійснює таку діяльність, цінами.

Особливості дилерської діяльності:

 • дилером може бути тільки юридична особа, що є комерційною організацією, а також державна корпорація;
 • дилер крім ціни угоди має право оголосити інші істотні умови договору: мінімальне і максимальне кількість купованих і / або продаваних цінних паперів, а також термін, протягом якого діють оголошені ціни. При відсутності вказівки на істотні умови дилер зобов'язаний укласти договір на істотних умовах, запропонованих його клієнтом;
 • ухилення дилера від укладення договору до нього може бути пред'явлений позов про примусове укладення такого договору та / або про відшкодування заподіяних клієнтові збитків.

Діяльність з управління цінними паперами

Діяльністю з управління цінними паперами визнається діяльність з довірчого управління цінними паперами, грошовими коштами, призначеними для здійснення угод з цінними паперами та (або) укладання договорів, що є похідними фінансовими інструментами.

Особливості діяльності управителя:

 • ліцензія на здійснення діяльності з управління цінними паперами не вимагається у разі, якщо довірче управління пов'язано тільки із здійсненням керуючим прав за цінними паперами;
 • керуючий зобов'язаний вказувати, що він діє в якості керуючого, проставляючи «Д.У.»;
 • якщо конфлікт інтересів керуючого і його клієнта, про який клієнт не був повідомлений, призвів до заподіяння йому збитків, керуючий зобов'язаний відшкодувати суму заподіяної шкоди;
 • керуючий має право здійснювати операції з цінними паперами, призначеними для кваліфікованих інвесторів, і укладати договори, які є похідними фінансовими інструментами, призначеними для кваліфікованих інвесторів;
 • позов про порушення керуючим вимог законодавства може бути пред'явлений клієнтом протягом одного року з дати отримання ним відповідного звіту керуючого.

Клірингова і депозитарна діяльність

Клірингова діяльність - діяльність з визначення взаємних зобов'язань (збір, звірка, коригування інформації по операціях з цінними паперами та підготовка бухгалтерських документів по них) та їх заліку з поставок цінних паперів і розрахунків по ним.

Особливості діяльності з визначення взаємних зобов'язань:

 • клірингова організація, що здійснює розрахунки по операціях з цінними паперами, зобов'язана формувати спеціальні фонди для зниження ризиків невиконання угод з цінними паперами;
 • клірингова організація зобов'язана затвердити правила здійснення клірингової діяльності;
 • клірингова організація зобов'язана реєструвати правила здійснення клірингової діяльності у федеральному органі виконавчої влади з ринку цінних паперів.

Депозитарною діяльністю визнається надання послуг із зберігання сертифікатів цінних паперів та / або обліку і переходу прав на цінні папери.

Особливості депозитарної діяльності:

 • депозитарієм може бути тільки юридична особа;
 • договір між депозитарієм і депонентом, регулюючий їх відносини в процесі депозитарної діяльності, укладається у письмовій формі і іменується депозитарним договором (договором про рахунок депо);
 • підписання депозитарного договору не тягне за собою перехід до депозитарію права власності на цінні папери депонента, і на цінні папери депонентів не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями депозитарію;
 • депозитарій має право ставати депонентом іншого депозитарію або приймати як депонента інший депозитарій;
 • істотні умови депозитарного договору: предмет договору (надання послуг зі зберігання сертифікатів цінних паперів та / або обліку прав на цінні папери), порядок передачі депонентом депозитарію інформації про розпорядження депонованими в депозитарії цінними паперами депонента, термін дії договору, розмір і порядок оплати послуг депозитарію, передбачених договором, форма і періодичність звітності депозитарію перед депонентом;
 • обов'язки депозитарію: реєстрація фактів обтяження цінних паперів депонента зобов'язаннями; ведення рахунку депо депонента із зазначенням дати і підстави кожної операції за рахунком; інформування депонента про цінні папери, отримане від емітента або власника реєстру власників цінних паперів;
 • депозитарій має право реєструватися в системі ведення реєстру власників цінних паперів або в іншого депозитарію як номінального утримувача у відповідності з депозитарним договором;
 • депозитарій несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків з обліку прав на цінні папери;
 • депозитарій може надавати депоненту послуги, пов'язані з отриманням доходів з цінних паперів та інших, належних власникам цінних паперів виплат;
 • грошові кошти депонентів повинні знаходитися на окремому банківському рахунку, що відкривається депозитарієм в кредитній організації;
 • депозитарії, створені у формі некомерційного партнерства, можуть бути перетворені в акціонерні товариства;
 • депозитарії, що здійснюють облік прав на цінні папери, призначені для кваліфікованих інвесторів, вправі зараховувати їх на рахунок депо власника, якщо він є кваліфікованим інвестором.

Діяльність з ведення реєстру та організації торгівлі

Діяльністю з ведення реєстру власників цінних паперів визнаються збір, фіксація, обробка, зберігання та надання даних, складових систему ведення реєстру власників цінних паперів.

Особливості діяльності з ведення реєстру власників цінних паперів (реєстратора):

 • реєстратором визнається тільки юридична особа, діяльність якого не допускає її суміщення з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів;
 • реєстратор не вправі здійснювати операції з цінними паперами зареєстрованого в системі ведення реєстру власників цінних паперів емітента;
 • договір на ведення реєстру полягає тільки з однією юридичною особою, але реєстратор може вести реєстри власників цінних паперів необмеженого числа емітентів;
 • власник реєстру власників цінних паперів, призначених для кваліфікованих інвесторів, вправі зараховувати цінні папери на особовий рахунок власника, тільки якщо він є кваліфікований ним інвестором;
 • власник реєстру має право стягувати зі сторін по угоді плату і не вправі стягувати зі сторін по угоді плату у вигляді відсотка від обсягу угоди;
 • реєстратору, що допустив неналежне виконання порядку підтримки системи ведення і складання реєстру і порушення форм звітності, може бути пред'явлений позов про відшкодування шкоди;
 • реєстратор на вимогу власника цінних паперів повинен надати виписку із системи ведення реєстру за його особовому рахунку;
 • власник реєстру повинен: відкрити власнику цінних паперів особовий рахунок, вносити в систему ведення реєстру всі необхідні зміни і доповнення на основі доручення (розпорядження), проводити операції на особових рахунках власників цінних паперів, доводити до зацікавлених осіб відповідну інформацію.

Діяльністю з організації торгівлі на ринку цінних паперів визнається надання послуг, безпосередньо сприяють висновку цивільно-правових угод з цінними паперами між учасниками ринку цінних паперів.

Особливості діяльності організатора торгівлі на ринку цінних паперів:

 • розкрити інформацію про правила допуску учасників та цінних паперів до торгів, висновків, звірки, реєстрації та виконання угод, правилах, що обмежують маніпулювання цінами, розклад надання послуг, регламент внесення змін і доповнень, а також список цінних паперів, допущених до торгів;
 • надати інформацію про кожну укладену угоду, про дату і час укладання угоди, найменування цінних паперів, які є предметом угоди, ціною одного цінного паперу і кількості цінних паперів, державний реєстраційний номер випуску цінних паперів;
 • допустити до торгів цінні папери, призначені для кваліфікованих інвесторів;
 • не розкривати і не надавати інформацію про цінні папери, призначених для кваліфікованих інвесторів, і угодах з такими цінними паперами.

Схожі матеріали

 • Учасники ринку цінних паперів

  -> -> Учасниками ринку цінних паперів можуть бути фізичні та юридичні особи, які вступають в економічні відносини з приводу переходу прав на цінні папери.Професійні учасники ринку цінних паперів -...

 • Структура ринку цінних паперів

  Ринок цінних паперів - це складна структура, що має багато характеристик і тому його потрібно розглядати з різних сторін.Залежно від стадії обігу цінного паперу розрізняють первинний і вторинний р...

 • Вторинний ринок цінних паперів

  -> -> Звернення, або вторинний ринок цінних паперів - це перехід прав власності на раніше емітовані цінні папери. Основу звернення складають операції з їх купівлі-продажу на біржовому або позабірж...

 • Види ринків цінних паперів

  -> -> Ринок цінних паперів - це сфера економічних відносин, пов'язаних з випуском і обігом цінних паперів. Його мета полягає в акумулюванні фінансових ресурсів та забезпеченні можливості їх перера...

 • Ринок цінних паперів

  Ринок цінних паперів - це економічні відносини між учасниками ринку з приводу випуску та обігу цінних паперів.Ринок цінних паперів являє собою складову частину фінансового ринку, на якому відбува...

Поділитись з друзями

Delicious Digg Facebook Google Bookmarks Technorati Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр

Коментарі:

Рекомендуємо переглянути