Аудит

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Аудит

Аудит

Інформація, отримана за результатами аудиту

Порядок, форма і склад інформації, що надається клієнтові, залежить від виду аудиторської роботи. Якщо проводиться обов'язковий аудит, то аудитор повинен повідомляти інформацію керівництву та представникам власника аудируемого особи відповідно до вимог Федерального правила (стандарту) № 22 «Повідомлення інформації, отриманої за результатами аудиту, керівництву аудируемого особи та представникам його власника».

Детальніше: Інформація, отримана за результатами аудиту

Аудит розрахунків з персоналом

Метою проведення аудиту розрахунків з персоналом з оплати праці є встановлення відповідності застосовуваної в організації методики бухгалтерського обліку розрахунків з працівниками чинним нормативним документам (актам, внутрішнім розпорядчим документам, трудового законодавства РФ). Завдання перевірки розрахунків з персоналом з оплати праці:

Детальніше: Аудит розрахунків з персоналом

Аудит касових операцій

Мета аудиту касових операцій - встановити їх законність, достовірність і доцільність здійснення, а також правильність відображення в бухгалтерському обліку і бухгалтерської звітності. До основних завдань аудиту відносяться:

Детальніше: Аудит касових операцій

Аудит матеріально-виробничих запасів

Мета аудиту полягає у вираженні думки про достовірність і іол- ноті відображення в бухгалтерській (фінансової) звітності організації інформації про матеріально-виробничих запасах.

До основним завданням аудиту відносяться: перевірка стану обліку, зберігання і ефективності використання матеріальних ресурсів; перевірка відповідності фактичної наявності ресурсів даним обліку та потребам організації; виявлення непридатних для використання цінностей з визначенням суми заподіяного збитку і винних осіб; перевірка повноти та своєчасності оприбуткування матеріальних ресурсів, законності та доцільності витрачання та їх списання; перевірка якості інвентаризацій. Основним нормативним документом з бухгалтерського обліку є Положення з бухгалтерського обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» ПБУ 5/2001.

Детальніше: Аудит матеріально-виробничих запасів

Аудит основних засобів

Метою аудиту основних засобів є перевірка законності операцій по руху основних засобів та підтвердження достовірності інформації в бухгалтерській звітності вимогам законодавства Російської Федерації.

Детальніше: Аудит основних засобів

Аудит облікової політики

Мета аудиту облікової політики - встановити відповідність застосовуваної в організації методики бухгалтерського обліку чинним нормативним документам для формування думки про достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності в усіх суттєвих аспектах.

Детальніше: Аудит облікової політики

Дата підписання аудиторського висновку і відображення в ньому наступних подій

Дата підписання аудиторського висновку повинна відповідати даті, коли був завершений аудит, але не раніше дати підписання або затвердження фінансової звітності аудируемого особи. Події після звітної дати - події, що відбуваються з моменту закінчення звітного періоду до дати підписання аудиторського висновку, і факти, виявлені після дати підписання аудиторського висновку. Поняття подій після звітної дати в бухгалтерському обліку та вимоги щодо їх розкриття у фінансовій звітності визначено в ПБО 7/98 «Події після звітної дати».

Детальніше: Дата підписання аудиторського висновку і відображення в ньому наступних подій

Види аудиторських висновків

Відповідно до Федерального правила (стандарту) № 6 визначені наступні види аудиторських висновків: Беззастережно позитивне і модифіковане.

Беззастережно позитивний аудиторський висновок

Беззастережно позитивний висновок готується, коли аудитор приходить до думки про те, що фінансова звітність дає достовірне уявлення про фінансовий стан і результати фінансово-господарської діяльності аудируемого особи відповідно до встановлених принципами та методами ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до вимог законодавства Російської Федерації.

Детальніше: Види аудиторських висновків

Структура та порядок подання аудиторських висновків

Аудиторський висновок - це документ, що містить виражене у встановленій формі думку аудитора про достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності та відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку вимогам, встановленим нормативними актами, що діють в Російській Федерації.

Детальніше: Структура та порядок подання аудиторських висновків

Аудиторський висновок

Аудиторський висновок

Головна мета аудиторської перевірки - це оформлення об'єктивної думки про достовірність бухгалтерської (фінансової) звітності організації, яке оформляється у змісті аудиторського висновку.

Аудиторський висновок - це офіційний документ, призначений для користувачів фінансової (бухгалтерської) звітності, що містить виражене у встановленій формі думку аудиторської організації або індивідуального аудитора про достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності аудируемого особи і відповідності порядку ведення його бухгалтерського обліку законодавству Російської Федерації.

Детальніше: Аудиторський висновок

Рекомендуємо переглянути